Thư kêu gọi về việc xây dựng Quảng trường Sinh Viên