Phương án vinh danh

+ Trên sổ vàng của Trường:
Tất cả các tập thể, cá nhân có đóng góp bằng: Tiền, vật chất, công lao động… để đầu tư xây dựng Quảng trường sinh viên đều sẽ được cập nhật và ghi danh trên sổ vàng của Trường.

+ Trên Công trình xây dựng Quảng trường Sinh viên:
Nhà trường sẽ lựa chọn vị trí trang trọng nhất (cạnh cụm cây lớn, biểu tượng điểm nhấn chính của Quảng trường sinh viên) để xây dựng công trình ghi danh những tập thể, cá nhân đã tài trợ bằng tiền, vật chất… để đầu tư xây dựng Quảng trường Sinh viên, hình thức ghi danh như sau:


– Với mức tài trợ có giá trị từ 1,0 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng, hình thức ghi danh sẽ là: Tên, địa chỉ, số tiền (hoặc hiện vật) của tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng sẽ được khắc trên bức tường ghi danh được ốp đá Granit.

Tường ghi danh được ốp đá Granit – ghi danh 1,0 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng


– Với mức tài trợ có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, hình thức ghi danh sẽ là: Tên, địa chỉ, số tiền (hoặc hiện vật) của tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng sẽ được khắc trên 1 viên đá ốp granit kích thước (200×300) mm và được ốp trên bức tường ghi danh

Tường ghi danh được ốp đá Granit – ghi danh 10 triệu đồng trở lên