Danh sách ủng hộ của các đơn vị trong trường

DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

 • 1. Ban Giám hiệu & Hội đồng trường – 97,000,000đ (Danh sách)
 • 2. Danh sách cơ sở 2 phân hiệu Trảng Bom – 98,055,000đ (Danh sách)
 • 3. Đoàn thanh niên & Hội Sinh viên – 5,000,000đ (Danh sách)
 • 4. Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – 4,000,000đ (Danh sách)
 • 5. Khoa Cơ điện và Công trình – 69,900,000đ (Danh sách)
 • 6. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – 126,000,000đ (Danh sách)
 • 7. Khoa Lâm học – 69,200,000đ (Danh sách)
 • 8. Khoa Lý luận chính trị – 24,000,000đ (Danh sách)
 • 9. Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường – 131,000,000đ (Danh sách)
 • 10. Phòng Bảo vệ – 38,500,000đ (Danh sách)
 • 11. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên – 37,600,000đ (Danh sách)
 • 12. Phòng Đào tạo – 40,000,000đ (Danh sách)
 • 13. Phòng Đào tạo Sau đại học – 25,000,000đ (Danh sách)
 • 14. Phòng Hành chính tổng hợp – 51,500,000đ (Danh sách)
 • 15. Phòng Hợp tác Quốc tế – 28,000,000đ (Danh sách)
 • 16. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – 29,000,000đ (Danh sách)
 • 17. Phòng Khoa học và Công nghệ – 16,000,000đ (Danh sách)
 • 18. Phòng Quản lý đầu tư – 25,000,000đ(Danh sách)
 • 19. Phòng Quản trị Thiết bị – 65,500,000đ (Danh sách)
 • 20. Phòng Tài chính Kế toán – 33,000,000đ (Danh sách)
 • 21. Phòng Thanh tra – 5,000,000đ (Danh sách)
 • 22. Phòng Tổ chức cán bộ – 23,000,000đ(Danh sách)
 • 23. Thư viện – 34,000,000đ (Danh sách)
 • 24. Trạm Y tế – 18,000,000đ (Danh sách)
 • 25. Trung tâm Công nghệ thông tin – 18,500,000 (Danh sách)
 • 26. Trung tâm Dịch vụ – 57,500,000đ (Danh sách)
 • 27. Trung tâm Giáo dục thể chất – 39,000,000đ (Danh sách)
 • 28. Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học – 26,000,000đ (Danh sách)
 • 29. Trường THPT Lâm nghiệp – 30,000,000đ (Danh sách)
 • 30. Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp – 30,000,000đ (Danh sách)
 • 31. Viện Công nghiệp Gỗ – 28,000,000đ (Danh sách)
 • 32. Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất – 50,000,000đ (Danh sách)
 • 33. Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn – 46,000,000đ (Danh sách)
 • 34. Viện Sinh thái rừng và Môi trường – 34,000,000đ (Danh sách)